תנאי שימוש

 1. (תנאי השימוש כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים לזכר ולנקבה באותו אופן)
 2. ברוכים הבאים לאתר WakeUp Pension המנוהל ומופעל על-ידי "דוקטור פנסיה תאגיד יועץ פנסיוני בע"מ", חברה שהתאגדה כדין תחת חוקי מדינת ישראל ("החברה"), ומהווה תאגיד יועץ פנסיוני באישור ובפיקוח משרד האוצר (ח.פ. 515053338). הגישה לאתר והשימוש בו, ובכלל זה השירותים השונים המוצעים בו ("השירותים"), כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש"), המסדירים את היחסים בין החברה לבין המשתמש באתר (להלן: "משתמש" או "אתה"). הרישום לאתר, עצם השימוש בו ואישור הסכם הייעוץ במסגרת הרישום לשירות, מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.
 3. האתר משמש למתן ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי בהתאמה אישית.
 4. מערכת האתר מאפשרת לקבל:
  1. ייעוץ פנסיוני חד פעמי (WakeUpCall). שירות זה כולל בירור צרכים ומצב אישי, התאמה אישית של רמת הסיכון ללקוח, שאילתא למסלקה הפנסיונית, ולבסוף מתן דוח ייעוץ פנסיוני מלא, הכולל פירוט כל מוצרי החיסכון הקיימים; המלצות להצטרפות למוצרים פנסיוניים שייטיבו עם החוסך בהתאם לצרכיו, לגילו, ולפי פרמטרים נוספים המשמשים לייעוץ; תחזית הון וקצבה לגיל הפרישה; ולבסוף ריכוז הכיסויים הביטוחיים למקרה מוות ונכות הנובעים מהחיסכון הפנסיוני שלו.
  2. ייעוץ פנסיוני מתמשך (WakeUp&Go). שירות זה כולל מתן דוחות סטאטוס פנסיוני תקופתי ללקוח; שירותי עזר של סיוע טכני בביצוע הצטרפות דיגיטלית כלקוח ישיר של הקופות המומלצות ("יישום המלצות"); הפחתה של דמי הניהול בהתאם לתנאים שהשיגה בעבור לקוחותיה החברה; וכן מתן המלצות ללקוח לשינוי ההסדרים הפנסיוניים שלו בהתאם לבקשתו ו/או נוכח שינויים שיחולו במצבו.
 5. המלצות הייעוץ אובייקטיביות. החברה אינה גובה כל עמלה מחברות הביטוח והגופים המוסדיים כנגד מתן המלצותיה ו/או כנגד יישומן דרך הצטרפות לקוח למי מהחברות.
 6. מתן השירותים כפוף להסכם ייעוץ פרטני הנשלח לכל משתמש בסיום הליך הייעוץ הדיגיטלי. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי השימוש לבין הוראות הסכם הייעוץ, תגברנה הוראות הסכם הייעוץ.
 7. רכישת שירות הייעוץ המתמשך (WakeUp&Go) כרוכה בתשלום חד שנתי ישיר, לחברה בלבד. תשלום זה יתבצע במחציתו כנגד אספקת שירות יישום ההמלצות, ומחציתו בגין שאר שירותי הייעוץ המתמשך. תקופת השירות אינה מוגבלת בזמן, אולם הלקוח יהיה רשאי לבטל את השירות בכל עת, כמפורט בסעיף 8 להלן.
 8. הפסקת שירות הייעוץ המתמשך (WakeUp&Go) ניתנת לביצוע בקלות, בכל עת, באמצעות מסירת הודעה בדוא"ל, לכתובת:contact@wakeuppension.com , בציון שם ומספר זהות. הביטול ייכנס לתוקפו עם קבלת הודעה כאמור, ובמועד זה ייפסקו חיובי החברה לאלתר, וככל שזה יתבצע במהלכה של תקופת השירות, יינתן ללקוח החזר כספי בניכוי עלות שירות יישום ההמלצות, אם נוצל, וסכום יחסי בגין שירות הייעוץ המתמשך שניתן ללקוח עד מועד קבלת הודעת הביטול.
 9. רישום לאתר - השימוש באתר מותנה ברישום, ובמילוי פרטים אישיים כגון שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת, ויימסרו בכפוף להסכמתך המפורשת. הנך מתחייב למסור פרטים נכונים ומדויקים ולא לעשות באתר כל שימוש תוך שימוש בזהות בדויה או התחזות לאחר. במקרה של שינוי פרטים או אם ישנו חשש שנעשה שימוש בלתי מורשה בנתוניך, יש לדווח על כך לאלתר לחברה באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני לכתובת contact@wakeuppension.com.
 10. מדיניות פרטיות - אנו מתייחסים בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר ו/או בשירותים שלנו, ופועלים בהתאם לכל דין וכמפורט במדיניות הפרטיות המפורטת באתר החברה. למותר לציין כי ככלל, הנתונים שאוספת החברה הנם לצורך אספקת הייעוץ הפנסיוני, והם לא ישמשו צדדים שלישיים זולת לצורך הייעוץ וליישום המלצות הייעוץ, ככל שיידרש על ידי הלקוח. הנך מסכים כי החברה תאסוף נתונים ומידע באמצעות האתר ו/או השירותים, ובעצם הרישום לאתר או השימוש בו או בשירותים כדי לתת הסכמתך גם לתנאי הפרטיות כאמור.
 11. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לרישום של משתמש או לחסום גישה של משתמש אל האתר ו/או השירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לכל פעילות המתרחשת בחשבונו, ועליו לשמור את פרטי החשבון באופן מאובטח. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד אשר יגרם על ידי כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך. אתה עלול להיות חייב בנזקי או הפסדי החברה ו/או צדדים שלישיים בשל שימוש בלתי מורשה כזה.
 12. כל הזכויות, לרבות זכויות קניין רוחני, באתר ובשירותים, בתכנים, בעיצובים, ביישומים, בכלים וברכיבים אחרים באתר, הינן של החברה ו/או של צדדים שלישיים שהרשו לחברה להשתמש בהם. המונחים "תוכן" או "תכנים" פירושם כל מידע מכל מין וסוג, לרבות (אך לא רק): כל מסמך, רשומה, תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, סרטון, קובץ קולי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשקי משתמש, ה"מראה והתחושה" של האתר ו/או השירותים וכן כל תו, סימן, סמל וצלמית; והכל, בכל מדיום שהוא.
 13. החברה מעניקה למשתמש רישיון שימוש מוגבל, שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה או להמחאה, לעשות שימוש אישי באתר, בשירותים ובתכני החברה, אך ורק לצרכים המתוארים באתר ובתנאי השימוש; והכל בכפוף ליתר הוראות תנאי השימוש. מעבר לאמור לעיל, החברה לא מעניקה כל זכות או רישיון, מפורש או משתמע, בקשר עם האתר, השירותים ותכני החברה.
 14. ככל שהמשתמש ישלח לחברה המלצות, ביקורות או השגות בקשר לאתר או לשירותים, החברה תהא רשאית לעשות בהם שימוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מבלי שתהיה חייבת לפצות את המשתמש בכל דרך שהיא בגין המלצה, ביקורת או השגה כאמור.
 15. החברה שומרת על זכותה לשנות, להוסיף, לתקן, להתאים ולעשות כל פעולה אחרת באתר או בכל חלק ממנו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמש לא תקום כל טענה כנגד החברה בנושא זה.
 16. החברה אינה מתחייבת כי האתר יהלום את ציפיות או דרישות המשתמש; כי השירותים המוצעים באתר יינתנו בלא הפסקות וללא טעויות ו/או כי האתר יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה ובכל מערכת תקשורת אחרת של החברה ו/או של מי מטעמה.
 17. מבלי לגרוע מהזכויות והסעדים הנתונים לחברה לפי כל דין, החברה תהא רשאית לחסום את השימוש של המשתמש באתר, בשירותים, או בכל חלק מהם, לרבות במקרה בו, על פי שיקול דעתה, המשתמש או מי מטעמו ביצע מעשה בלתי חוקי; הפר תנאי מתנאי השימוש; מסר פרטי זיהוי שגויים בעת ההרשמה או לאחר מכן או ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה או במשתמשים אחרים או בפעילות התקינה של האתר.
 18. הנך מתחייב כי בעת השימוש באתר ובשירותים, לא תעשה ולא תאפשר לאחרים לעשות איזו מהפעולות הבאות: (א) שימוש באתר באופן המשנה את עיצוב האתר או מחסיר תכנים כלשהם, לרבות פרסומות ותכנים מסחריים; (ב) שימוש בשמות ובסימנים המסחריים (בין אם רשומים ובין אם לאו) המוצגים באתר, מבלי לקבל את הסכמת החברה ו/או את הסכמת בעלי הזכויות בהם מראש ובכתב, לפי העניין; (ג) הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים; (ד) שימוש באתר לצרכים מסחריים; (ה) העתקה, עריכה מחדש או פרסום של תכנים המופיעים באתר; (ה) שידור או העברה בדרך כלשהי של תכנים מהאתר; (ו) הפצת "דואר זבל" או כל שימוש שנועד להתחקות או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא; ו- (ז) כל פעולה שהינה בניגוד להוראות הדין, או שיש בה כדי להפר זכויות של צדדים שלישיים; ולא תאפשר לאחרים לעשות איזה מהפעולות האמורות לעיל.
 19. הנך מתחייב כי בעת השימוש באתר ובשירותים, לא תשלח, תשדר, תפרסם, תציג או תעלה, כל תוכן (א) שקרי או מטעה; (ב) בלתי חוקי או בלתי מוסרי, לרבות חומרי הסתה, חומרים הכוללים אלימות, גזענות, פורנוגרפיה, דברי-נאצה, איומים, וביטויים של גסות רוח; (ג) המעודד לביצוע עבירה פלילית; (ד) המהווה פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני; (ה) המהווה לשון הרע על אדם או פגיעה בפרטיותו של אדם; ו/או (ו) הכולל או נועד להפיץ וירוסים, תוכנות-עוינות ו/או כל אמצעי אחר אשר עלול לפגוע, להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש במערכות מחשב, שרתים, חומרה או תוכנה של החברה או של כל צד שלישי.
 20. החברה עושה שימוש בשירותים הכוללים, בין היתר, תחזיות, הערכות וניתוחים סטטיסטיים המציגים את סבירות תוצאות השקעה שונות בהתבסס על הנחות ומידע מסוים, לרבות הערכות אקטואריות, אסטרטגית השקעה, מידת העדפת סיכון, הערכות התשואה וסיכונים פוטנציאלים ("התחזיות"). המשתמש מודע לכך שהתחזיות שיוצגו יתבססו על ההנחות והמידע הקיים במועד עריכתן, ויכולות להשתנות במהלך הזמן. מדובר בהערכה בלבד ולא בכל התחייבות כלשהי מצד החברה, והחברה לא תהיה אחראית כלפי המשתמש, לא תשפה או תפצה את המשתמש ו/או כל צד שלישי בגין כל הפסד, נזק או הוצאה, ישירה או עקיפה, לרבות אובדן רווחים, שיגרמו עקב או בשל התחזיות ו/או כל מידע נגזר, הסתמכות על כך וכל פעולה או הימנעות מעשיית פעולה המבוססת על כך, והכל בכפוף לאמור בהסכם הייעוץ.
 21. האתר עשוי לכלול קישורים לעמודים, לאפליקציות ולאתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים ו/או מופעלים על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמה. החברה אינה שולטת ו/או מפקחת על עמודים, אפליקציות ואתרים כאמור, והעובדה שהחברה מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. החברה לא תהא אחראית לתכנים אלו, ולא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד שלישי כתוצאה מהשימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים כאמור. השימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים אלו כפוף לתנאי השימוש ותנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאי השימוש ותנאי הפרטיות של החברה ונעשה על אחריותך בלבד. אנו ממליצים לך להפעיל שיקול דעת ולעיין בקפידה בתנאי השימוש ותנאי הפרטיות של כל עמוד, אפליקציה ואתר כאמור.
 22. אנו מברכים קישורים לכל עמוד באתר, אתה חופשי ליצור קישור לאתר כל עוד הקישור אינו מצהיר במפורש או במשתמע על כל קשר, שותפות, תמיכה ו/או אישור של המוצרים ו/או השירותים שלך על ידי החברה וכל עוד הקישור אינו כולל מצג שווא ביחס לחברה או מציגה באופן פוגעני בכל צורה שהיא. אין ליצור קישורים לאתר, מכל אתר אינטרנט המכיל תכנים לא חוקיים או המעודדים פעילות בלתי חוקית, לרבות תכנים המעודדים גזענות, הפליה, אלימות או תכנים פורנוגראפיים או פוגעניים אחרים, או כאלו המהווים פגיעה בפרטיות או בשם הטוב של צדדים שלישיים. החברה שומרת את הזכות לבטל כל קישור מכל סיבה שהיא ובכל עת.
 23. הסכמתך לתנאי השימוש מהווה הסכמתך לקבל דברי פרסומת, מידע שיווקי ו/או הצעות לרכישות שירותים ו/או מוצרים העשויים לעניין אותך, ו/או את בני משפחתך כאמור בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.
 24. השימוש באתר ו/או בשירותים הוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. האתר, השירותים והתכנים באתר מוצעים כמות שהם (As Is), ללא אחריות מכל סוג שהוא, בכפוף להוראות הסכם הייעוץ. החברה או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, כספית או אחרת, לכל תוצאה שתנבע מהשימוש באתר או בשירותים, לרבות כתוצאה מהסתמכות על המידע המפורסם באתר (בין אם פורסם על ידי החברה או צדדים שלישיים). לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה ו/או עילת תביעה כלפי החברה או מי מטעמה בקשר לאתר ו/או השירותים, לרבות זמינות התכנים, תקלות, תוצאות השימוש וכיוצא באלה, וככל שיש או שעשויה להיות למשתמש כל טענה כאמור, בין אם ידועה לו ובין אם תיוודע לו בעתיד, הוא מוותר עליה באופן בלתי חוזר.
 25. המשתמש מתחייב בזאת לפצות ולשפות את החברה, הדירקטורים, נושאי המשרה ועובדיה מיד עם דרישתה הראשונה של החברה, בגין כל נזק, הפסד, חבות או הוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט אשר יגרם לה כתוצאה מהשימוש באתר או בשירותים על ידי המשתמש, לרבות בגין כל מעשה או מחדל מצד המשתמש בניגוד להוראות תנאי שימוש אלו, ולרבות בגין כל טענה, דרישה או עילת תביעה של צד שלישי הנובעים מכל מעשה או מחדל של המשתמש.
 26. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות, על חשבונה, ליטול את ההגנה והשליטה הבלעדיות בכל עניין שהוא, הכפוף לחובות השיפוי שלך. זכות החברה כאמור לא תפטור אותך מהתחייבויותיך לשיפוי בכל מקרה ואתה מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם החברה לצורך כך, לרבות העלאת טענות הגנה אפשריות. אתה מסכים לא להגיע לידי פשרה בכל נושא הכפוף לחובות השיפוי שלך ללא קבלת ההסכמה המפורשת של החברה מראש.
 27. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר תכנים אשר לטענת צדדים שלישיים מפרים את זכויות הקניין הרוחני שלהם או זכויות אחרות. אם הנך סבור כי תוכן מסוים המופיע באתר מפר את זכויות הקניין הרוחני שלך, או של צד שלישי, או מפר הוראה אחרת מתנאי שימוש אלה, הנך מתבקש לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת contact@wakeuppension.com ולציין את הפרטים הבאים: (א) פרטיך המלאים ופרטי ההתקשרות עמך (שם מלא, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני); (ב) זיהוי מדויק של התוכן שלטענתך מפר זכויות והסבר מפורט כיצד הוא מפר זכויות; ו- (ג) הצהרה חתומה שלך, כי למיטב ידיעתך המידע שנמסר על ידך מלא ונכון.
 28. החברה עשויה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים, ותהיה רשאית לגבות תשלום בעד שירותים כאלה או אחרים לפי שיקול דעתה הבלעדי או לשנות כל דבר ו/או היבט אחר הכרוך באתר (לרבות הפסקה מוחלטת של השירותים הניתנים באמצעותו), והכל - מבלי להודיע על כך מראש. מעצם טיבם, שינויים כאמור עלולים להיות כרוכים בתקלות ובאי-נוחות. לא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב או אגב ביצועם.
 29. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הוראות תנאי השימוש, כולן או מקצתן, ללא צורך במתן הודעה מראש. כל עדכון לתנאי השימוש יחייב את כל משתמשי האתר ו/או השירותים החל ממועד פרסומו באתר ו/או בשירותים.
 30. על השימוש באתר ו/או בשירותים, לרבות כל סכסוך, מחלוקת או הליך משפטי הקשור לתנאי שימוש אלה, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בכל הליך משפטי הנוגע לשימוש באתר או לתנאי שימוש אלה, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב – יפו, ישראל.
 31. החברה רשאית להעביר ו/או להמחות ו/או להסב את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תנאי השימוש בכל עת לכל צד שלישי ללא הסכמת המשתמש.
 32. במידה וייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.
 33. עיכוב או הימנעות מצד החברה מלממש או מלאכוף זכות מזכויותיה על-פי תנאי השימוש, לא יראו אותם כויתור או כמניעה מצדה מלהשתמש בזכויותיה בעתיד, והיא תהיה רשאית להשתמש בזכויותיה, כולן או מקצתן, בכל עת שתמצא לנכון אלא אם כן הוסכם במפורש אחרת על ידי החברה בכתב.
 34. אם יש לך איזשהן שאלות בנוגע לתנאי השימוש של האתר ו/או השירותים באופן כללי, או במקרה בו אתה מעוניין להודיע על ביטול אילו מהשירותים הניתנים לך על ידי החברה, אתה מוזמן לפנות אלינו באמצעות הדוא"ל לכתובת: contact@wakeuppension.com.